DARMOWA DOSTAWA JUŻ OD 399ZŁ!

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KUBASZKA

I. Postanowienia ogólne

 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o poniżej wskazanych terminach, należy przez nie rozumieć:
  a) Usługodawca – Firma Fotografia mody Izabela Kokot, woj. ŚLĄSKIE, pow. częstochowski, gm. Mykanów, miejsc. Czarny Las, ul. Częstochowska, nr 216, 42-233, NIP: 573-293-72-69, REGON 522856197  telefon +48 690 947 015, e-mail kokomodapoczta@gmail.com
  b) Regulamin – niniejszy dokument określający warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, to jest ogólne warunki sprzedaży towaru i jego dostawy;
  c) Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, zawierająca z Usługodawcą umowę sprzedaży niezwiązaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz.U.2014, poz.827), osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U.2014.121 j.t.);
  d) Sklep internetowy – witryna umieszczona w sieci Internet pod adresem www.kubaszka.pl przeznaczona do prezentacji oferty Usługodawcy oraz składania zamówień;
  e) Towar – artykuły odzieżowe i podobne sprzedawane detalicznie przez Usługodawcę w Sklepie internetowym;
  f) Zamówienie – prowadzące do zawarcia umowy sprzedaży oświadczenie woli Klienta wskazujące na wybrane przez niego Towary określonego rodzaju i ilości.
 2. Adres do korespondencji: ul. Leśna 31, 42-231 Cykarzew Północny lub elektroniczny e-mail: kokomodapoczta@gmail.com, Telefon: 690947015.
 3. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej przez Usługodawcę z Klientem, a akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, jednak konieczna do zawarcia umowy sprzedaży.
 4. Informacje o Towarach znajdujących się w ofercie Sklepu internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z treścią Regulaminu.
 5. Nazwa oraz logo Usługodawcy stanowią dobro prawnie chronione, jakiekolwiek ich wykorzystywanie bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody jest zabronione.

II. Zasady realizacji umowy sprzedaży

 1. Szczegółowe warunki umowy sprzedaży określają postanowienia Regulaminu, obowiązujące przepisy prawa oraz ewentualne dodatkowe indywidualne pisemne ustalenia stron.
 2. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia Klientowi możliwości zrealizowania zamówienia przez Usługodawcę.
 3. Do zawarcia umowy sprzedaży niezbędne jest:
  a) zapoznanie się Klienta z Regulaminem i zaakceptowanie jego treści;
  b) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, otrzymywanie informacji generowanych przez system oraz informacji od Usługodawcy dotyczących realizacji Zamówienia;
  c) poprawne złożenie Zamówienia;
  d) zobowiązanie do zapłaty ceny i dostawy Towaru;
  e) potwierdzenie Zamówienia przez Usługodawcę.
 4. Składając Zamówienie klient może zarejestrować się w Sklepie internetowym poprzez utworzenie konta w systemie informatycznym i ustalenie poufnego loginu i hasła. Składając kolejne Zamówienia Klient może korzystać z wcześniej ustalonego loginu i hasła do utworzonego konta.
 5. Klient jest zobowiązany do ochrony danych uwierzytelniających dostęp do konta w Sklepie internetowym przed dostępem osób nieuprawnionych.
 6. Dokonując rejestracji oraz składając Zamówienie Klient oświadcza, iż:
  a) zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść;
  b) podane przez niego w formularzu rejestracyjnym dane są prawdziwe;
  c) wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych w celach związanych z realizacją umowy sprzedaży;d) wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazany adres poczty elektronicznej informacji generowanych przez system oraz informacji od Usługodawcy dotyczących realizacji Zamówienia.
 7. Dokonując rejestracji Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie na wskazany adres poczty elektronicznej informacji handlowych i marketingowych. Powyższa zgoda może być w każdym czasie odwołana.
 8. Z chwilą dokonania rejestracji Klient zawiera z Usługodawcą umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, którą może wypowiedzieć w każdym czasie poprzez oświadczenie wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres Usługodawcy.
 9. Klient nie może wprowadzać do systemu treści o charakterze bezprawnym.

III. Składanie zamówień

 1. Składając Zamówienie Klient wskazuje rodzaj i ilość Towaru, zobowiązuje się do jego odbioru oraz zapłaty ceny.
 2. Zamówienia mogą być składane w Sklepie internetowym przez 24 godziny na dobę.
 3. Przed przystąpieniem do realizacji Zamówienia Usługodawca potwierdza złożone Zamówienie.
 4. Potwierdzenie Zamówienia jest dokonywane przez Usługodawcę drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres w terminie do 3 dni roboczych od złożenia Zamówienia.
 5. W przypadku braku potwierdzenia Zamówienia zalecany jest niezwłoczny kontakt Klienta z Usługodawcą celem zapewnienia prawidłowej realizacji usługi.
 6. Realizacja Zamówień i dostawa Towarów odbywa się w godzinach od 9:00-17:00 w dni robocze i może potrwać przy Zamówieniach dostarczanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej łącznie do 21 dni roboczych, a przy Zamówieniach dostarczanych za granicę łącznie do 14 dni roboczych.
 7. Dostawy realizowane są przez zewnętrzne firmy kurierski zgodnie z wyborem kupującego:
  -Poczta polska
  -Paczkomat Inpost
  -Firma Kurierska Inpost
  -Firma Kurierska obsługująca wysyłki zagraniczne
 8. Koszty dostawy:
  Aktualne koszty dostawy można znaleźć TUTAJ

IV. Zasady dokonywania płatności

 1. Widoczna w Sklepie internetowym cena sprzedaży Towaru nie zawiera kosztów dostawy.
 2. Ostateczna cena sprzedaży zawierająca koszty dostawy i inne (np. koszt doręczenia za pobraniem) wskazana jest w podsumowaniu Zamówienia przed jego ostatecznym zatwierdzeniem.
 3. Widoczne w Sklepie internetowym ceny Towarów oraz koszty dostawy i inne są cenami brutto uwzględniającymi podatek od towarów i usług VAT, cła i inne opłaty w wysokości określonej właściwymi przepisami, wyrażonymi w walucie polskiej.
 4. Zapłata ceny sprzedaży powinna nastąpić:
  a) poprzez przelew tradycyjny na rachunek bankowy Usługodawcy podany na stronach Sklepu internetowego w terminie 3 dni roboczych od chwili dokonania zakupu Towaru;
  b) poprzez przelew za pośrednictwem operatora "Przelewy 24" lub "PayU" w terminie 3 dni roboczych od chwili dokonania zakupu Towaru;
  c) w chwili odbioru za tzw. pobraniem;
 5. Klient składając zamówienie wybiera preferowaną przez siebie formę płatności:
  – Płatność za pobraniem, przy odbiorze przesyłki,
  – Płatność przelewem tradycyjnym na konto nr. 10109017950000000151360377,
  – Płatność online za pośrednictwem operatora płatności "PayU" lub "Przelewy24"
  Dostępne formy płatności
  Karty płatnicze:
  * Visa
  * Visa Electron
  * Mastercard
  * MasterCard Electronic
  * Maestro
  Blik
 6. W przypadku nie dokonania wpłaty w terminie 3 dni roboczych od dokonania zakupu, jeśli Klient nie wybrał płatności za tzw. pobraniem, Zamówienie zostaje anulowane.
 7. Klient wraz za zamówionymi produktami otrzymuje dokument sprzedaży w formie potwierdzenia zamówienia lub fakturę VAT drogą elektroniczną, jeśli składając Zamówienie zgłosił chęć otrzymania faktury VAT i podał niezbędne w tym celu dane.

V. Zasady realizacji dostawy

 1. Dostawa Towarów odbywa się na adres dostawy wskazany przez Klienta w Zamówieniu.
 2. Usługodawca realizuje dostawę Towarów we własnym zakresie lub za pośrednictwem firmy kurierskiej lub operatora pocztowego.
 3. Koszty dostawy są wskazane na stronach Sklepu internetowego oraz w formularzu Zamówienia i zależą od wybranej przez Klienta formy płatności i rodzaju dostawy.
 4. Nieodebranie paczki przez Klienta, będzie skutkować zmniejszeniem zwrotu środków Klientowi, o kwotę równą wartości dostawy wybranej przez Klienta.
 5. Dostawa Towarów odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz krajów wskazanych na stronie Sklepu internetowego.
 6. Składane Zamówienia nie są realizowane w niedziele, święta, dni ustawowo wolne od pracy, a także w inne dni przyjęte w przedsiębiorstwie Usługodawcy jako wolne od pracy, o których poinformował on na stronach Sklepu internetowego przed złożeniem Zamówienia przez Klienta.

VI. Reklamacje

 1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
 2. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
 3. Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny
 4. Przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy
 5. Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad
 6. Żądać usunięcia wady
 7. Usługodawca  prosi o składanie reklamacji na adres wskazany w § 1.2
 8. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Usługodawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, na własny koszt na adres adres wskazany w § 1.2
 9. W przypadku odesłania przez Kupującego Towaru zabrudzonego lub przesiąkniętego zapachem, towar jest oddawany do pralni. Koszt pralni (50 zł brutto/1szt) jest potrącany z pieniędzy należnych Kupującemu za zwrócony towar.   
 10. Nie przyjmujemy paczek wysłanych do nas za pobraniem.
 11. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.
 12. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres adres wskazany w § 1.2
 13. Usługodawca zobowiązuje się dostarczać Klientowi Towar wolny od wad istotnych i wad fizycznych.
 14. Wadą fizyczną Towaru jest jego niezgodność z umową sprzedaży, w sytuacji gdy Towar:
  a) nie ma właściwości, które Towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel oznaczony w umowie sprzedaży albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia Towaru;
  b) nie ma właściwości, o których istnieniu Usługodawca zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
  c) nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował przy zawarciu umowy sprzedaży, a Usługodawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  d) został Klientowi wydany w stanie niezupełnym.
 15. Nie jest wadą fizyczną ubytek czy też uszkodzenie Towaru, o którym Klient został poinformowany przed dokonaniem jego zakupu.
 16. Towary w promocji mogą zawierać mało widoczne defekty w materiale lub delikatne przybrudzenia , które nie są traktowane jako wada fizyczna.   
 17. Nie stanowią o niezgodności towaru z umową różnice pomiędzy rzeczywistym wyglądem dostarczonego towaru a jego zdjęciem umieszczonym w Sklepie internetowym, jeśli są one wynikiem indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, wygląd faktury, proporcje itd.)
 18. Reklamacja powinna być zgłoszona niezwłocznie po powzięciu wiadomości o podstawie jej zgłoszenia.
 19. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni (dni kalendarzowych) od jej otrzymania i informuje Klienta o sposobie jej rozpatrzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez niego adres, chyba że Klient zastrzegł, iż decyzja co do sposobu rozpatrzenia reklamacji powinna być sporządzona na piśmie i przesłana na wskazany przez Klienta adres.
 20. Brak odpowiedzi Usługodawcy co do sposobu rozpatrzenia reklamacji we wskazanym powyżej terminie stanowi o jej pozytywnym rozpatrzeniu.
 21. W przypadku realizacji zasadnej reklamacji koszty związane z wysłaniem Usługodawcy Towaru, a następnie z wysłaniem Klientowi nowego Towaru bądź usunięcia niezgodności ponosi Usługodawca, przy czym odesłanie reklamowanego Towaru nastąpi w ciągu 14 dni roboczych, liczonych od daty ustalenia adresu wysyłki.
 22. W przypadku odrzucenia reklamacji koszty związane z odesłaniem Towaru ponosi klient .
 23. Pozytywne rozpatrzenie reklamacji towaru gdy żądaniem klienta jest naprawa lub wymiana towaru, która wiązałaby się z nadmiernymi kosztami lub jest niemożliwa do wykonania (np. dany model produktu już jest niedostępny w dystrybucji), wtedy Usługodawca  może zaproponować konsumentowi obniżenie ceny lub odstąpienia od umowy.

VII. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej w Sklepie internetowym na zasadach wskazanych poniżej.
 2. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni (dni kalendarzowych) od dnia dostawy Towaru. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia do Usługodawcy przed jego upływem.
  Towar należy wysłać na adres wskazany w § 1.2
 3. Nie przyjmujemy paczek odesłanych do nas za pobraniem
 4. W razie skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą. Klient zobowiązany jest wówczas do zwrotu zakupionego Towaru (nowego, bez śladów używania), zabezpieczonego plombą ochronną. Towar należy odesłać niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni (dni kalendarzowych) od dnia odstąpienia. Do zachowania powyższego terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Konieczne jest dołączenie do odsyłanego Towaru dokumentu potwierdzającego sprzedaż w formie potwierdzenia zamówienia.
 5. W terminie 14 dni (dni kalendarzowych) od dnia odstąpienia przez Klienta od umowy sprzedaży Usługodawca zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności tj. koszt zakupionego towaru (przy uwzględnieniu otrzymanych rabatów, kodów promocyjnych naliczanych do poszczególnych produktów oraz całego zamówienia) oraz koszt dostawy Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie internetowym).
 6. Usługodawca nie zwraca kosztów wysyłki zwrotnej - Klient zwraca Towar na swój koszt.
 7. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, jeżeli zwrot ten będzie się wiązał z dodatkowymi kosztami lub opłatami (np:przelew na konto zagraniczne itp. ) to dodatkowe koszt wykonania zwrotu pokrywa klient. Chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się z dodatkowymi kosztami.
 8. Jeżeli Usługodawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Klienta, może powstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Towaru z powrotem.
 9. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Usługodawcę. Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów związanych z odstąpieniem od umowy.
 10. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 11. Towar jest zabezpieczony plombą ochronną, uszkodzenie, zerwanie plomby ochronnej będzie świadczyć o korzystaniu z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania. Towar odesłany bez plomby lub z uszkodzoną plombą zabezpieczającą jest traktowany jako używany, nie podlega zwrotowi i będzie odesłanym klientowi na jego koszt.
 12.  Każdy zwracany produkt powinien być w stanie niezmienionym/bezwonnym (nie może posiadać śladów użytkowania, braku metki, uszkodzeń mechanicznych, poplamień, wyczuwalnych środków zapachowych).
 13. Zwracany produkt powinien być odpowiednio zapakowany oraz zabezpieczony, dotyczy to również obuwia wraz z ich kartonem.
 14. Wraz z odsyłanym produktem lub produktami Klientka jest zobowiązana zwrócić wszelkie produkty, które otrzymała gratisowo
 15.  W przypadku odesłania przez Klientkę towaru zabezpieczonego plombą lecz zabrudzonego lub przesiąkniętego zapachem, towar jest oddawany do pralni. Koszt pralni (50 zł brutto/1szt) jest potrącany z pieniędzy należnych Klientce za zwrócony towar.
 16.  Zwroty, w których termin na odesłanie minął będą odrzucane i zwracane do Klienta na jego koszt. Prosimy o przestrzeganie terminów.
 17. Brak możliwości zwrotu do zamówień, do których została dołączona faktura VAT na życzenie Klienta.
 18. Zerwanie metek skutkuje odrzuceniem zwrotu.
 19. W sklepach stacjonarnych Koko moda nie ma możliwości zwrotu towaru zakupionego online.
 20. W przypadku nie odebrania paczki Usługodawca zwraca Klientowi równowartość zakupionych towarów. 
 21. Klient będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez zwrócenie się do wyspecjalizowanych instytucji (np. do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego, stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej). Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl.
 22. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży przez Klienta będącego konsumentem stanowi załącznik do Regulaminu, alternatywnie klient może skorzystać z dokumentu potwierdzającego zamówienie ,który otrzymał wraz z zamawianymi produktami, uzupełniając w nim odpowiednie pola takie jak: nr. rachunku, kwota zwrotu, data i podpis oraz zakreślając w tabeli produktów zwracane produkty.

VIII. Konto

 1. Założenie Konta jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Kupującego.
 2. Konto daje Kupującemu dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie historii zamówień złożonych przez Kupującego w Sklepie, sprawdzenie statusu zamówienia czy samodzielna edycja danych Kupującego.
 3. W celu założenia Konta należy wypełnić stosowny formularz w Sklepie.
 4. W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieokreślony pomiędzy Kupującym a
 5. Usługodawcą umowa w zakresie prowadzenia Konta na zasadach wskazanych w Regulaminie.
 6. Kupujący może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z Konta.
 7. W celu dokonania rezygnacji z Konta należy wysłać swoją rezygnację do Usługodawcy na adres e-mail: kokomodapoczta@gmail.com, czego skutkiem będzie niezwłoczne usunięcie
 8. Konta oraz rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta.

REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Konta należy kierować na adres e-mail kokomodapoczta@gmail.com.
 2. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcą nastąpi w terminie do 14 dni (dni kalendarzowych).

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu Konsument może skorzystać m.in. z:
 2. Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację.
 3. Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne.
 4. Wykaz sądów dostępny jest tutaj.
 5. Internetowe platformy ODR dostępne tutaj.

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Usługodawcą.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO).
 3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Usługodawcą zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

Zastrzeżenia

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 2. Umowa w zakresie prowadzenia Konta zawierana jest w języku polskim.
 3. W przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, Usługodawca ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu Konta.
 4. Ważnymi przyczynami są:
  – konieczność dostosowania Sklepu do przepisów prawa mających zastosowanie do działalności Sklepu
  – poprawa bezpieczeństwa świadczonej usługi
  – zmiana funkcjonalności Konta wymagająca modyfikacji regulaminu Konta.
 5. Kupujący zostanie poinformowany o planowanej zmianie regulaminu Konta co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmiany w życie za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na przypisany do Konta adres.
 6. W przypadku gdy Kupujący nie wyrazi akceptacji dla planowanej zmiany, powinien poinformować o tym Usługodawcę poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail Usługodawcy kokomodapoczta@gmail.com, czego skutkiem będzie rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta z chwilą wejścia w życie planowanej zmiany lub wcześniej, jeśli Kupujący zgłosi takie żądanie.
 7. W sytuacji gdy Kupujący nie wyrazi sprzeciwu dla planowanej zmiany do chwili wejścia jej w życie przyjmuje się, że akceptuje ją, co nie stanowi żadnej przeszkody do rozwiązania umowy w przyszłości.
 8. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym nie będącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 9. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

IX. Regulamin newslettera

DEFINICJE

 1. Newsletter – nieodpłatnie świadczona drogą elektroniczną usługa, dzięki której
 2. Usługobiorca może otrzymywać od Usługodawcy drogą elektroniczną uprzednio zamówione wiadomości dotyczące Sklepu, w tym informacje o ofertach, promocjach oraz nowościach w Sklepie.
 3. Sklep – sklep internetowy KUBASZKA prowadzony przez Usługodawcę pod adresem https://kubaszka.pl
 4. Usługodawca – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Fotografia mody Izabela Kokot, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 573-293-72-69, nr REGON 522856197, woj. ŚLĄSKIE, pow. częstochowski, gm. Mykanów, miejsc. Czarny Las, ul. Częstochowska, nr 216, 42-233
 5. Usługobiorca – każdy podmiot korzystający z usługi Newsletter.

Newsletter

 1. Usługobiorca może dobrowolnie skorzystać z usługi Newsletter.
 2. Dla skorzystania z usługi Newsletter niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową w najnowszej wersji, obsługującą JavaScript oraz pliki cookies, z dostępem do sieci Internet oraz aktywne konto e-mail.
 3. Wiadomości e-mail wysyłane w ramach tej usługi wysyłane będą na adres e-mail podany przez Usługobiorcę w momencie zapisywania się do Newslettera.
 4. Usługobiorca, w celu zawarcia umowy i zapisania się do usługi Newsletter, w pierwszym kroku podaje w przeznaczonym do tego miejscu w Serwisie swój adres e-mail, na który chce otrzymywać wiadomości przesyłane w ramach Newslettera. Następnie, na podany w pierwszym kroku adres e-mail, Usługodawca wyśle Usługobiorcy wiadomość weryfikującą adres e-mail, w której znajdzie się link do potwierdzenia przez Usługobiorcę woli zapisania się do Newslettera. Po potwierdzeniu przez Usługobiorcę woli zapisania się do Newslettera zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi, a Usługodawca rozpocznie jej świadczenie na rzecz Usługobiorcy.
 5. Usługobiorca może wypisać się z Newslettera, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w każdym momencie, wysyłając wiadomość na adres e-mail
 6. Usługodawcy: kokomodapoczta@gmail.com.
 7. Wysłanie wiadomości z żądaniem wypisania z Newslettera będzie skutkować niezwłocznym rozwiązaniem umowy w zakresie świadczenia tej usługi

Reklamacje

 1. Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące Newslettera należy zgłaszać Usługodawcy na adres e-mail: kokomodapoczta@gmail.com.
 2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni (dni kalendarzowych) od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Usługobiorcę podczas korzystania z Newslettera jest Usługodawca.
 2. Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Usługodawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu tylko z ważnych przyczyn. Jako ważną przyczynę rozumie się konieczność zmiany regulaminu spowodowaną modernizacją usługi Newsletter lub zmianą przepisów prawa, mającą wpływ na świadczenie usługi przez Usługodawcę.
 2. Informacja o planowanej zmianie regulaminu zostanie wysłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w momencie zapisywania się do Newslettera co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w życie.
 3. W przypadku gdy Usługobiorca nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie, przyjmuje się, że akceptuje je.
 4. W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian, Usługobiorca powinien wysłać informację o tym na adres e-mail Usługodawcy: kokomodapoczta@gmail.com, co będzie skutkować rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi z chwilą wejścia w życie planowanych zmian.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.

X. Warunki techniczne korzystania z usługi

 1. W celu poprawnego korzystania ze Sklepu internetowego Klient powinien posiadać: połączenie z siecią Internet, urządzenia pozwalające na korzystanie z zasobów sieci Internet (komputer, tablet etc.), podstawowy system operacyjny oraz z przeglądarkę (np. Firefox, Internet Explorer) umożliwiającą wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę www oraz obsługującą język oprogramowania JavaScript, z włączoną opcją akceptowania plików cookies, aktywne konto poczty elektronicznej, oprogramowanie Adobe Acrobat Reader umożliwiające odczytywanie plików pdf, numer telefonu komórkowego.
 2. Usługodawca informuje, iż korzystanie z usługi może się wiązać z narażeniem na wprowadzenie do komputera wirusów komputerowych, tzw. koni trojańskich oraz spamu. W celu zapobieżenia takiemu niebezpieczeństwu zaleca ostrożne podejście do programów pochodzących z nieznanych źródeł, poczty elektronicznej otrzymanej od nieznanego nadawcy oraz zainstalowanie odpowiedniego oprogramowania chroniącego komputer przed wirusami i końmi trojańskimi.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.08.2020 r.
 2. Usługodawca może dokonać zmiany postanowień Regulaminu w każdym czasie, a zmiana taka będzie dostępna na stronie Sklepu internetowego. Zmiany Regulaminu będą obowiązywać w terminie 14 dni od dnia ich umieszczenia na stronie Sklepu internetowego.
 3. Klient zostanie powiadomiony o zmianie Regulaminu przy pierwszym logowaniu na stronie Sklepu internetowego po zmianie Regulaminu oraz o możliwości zaakceptowania lub odmowy zaakceptowania zmienionego Regulaminu. Odmowa zaakceptowania zmienionego Regulaminu będzie się wiązała z usunięciem konta Klienta.
 4. Zmiana Regulaminu nie będzie naruszać praw nabytych Klienta wynikających z zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany (strony wiąże Regulamin obowiązujący w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.)
 5. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie Sklepu internetowego.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poza.827).
 7. Spory związane ze świadczeniem usług za pośrednictwem Sklepu internetowego rozstrzygać będzie sąd powszechny według właściwości ogólnej.

REGULAMIN KODÓW RABATOWYCH

Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania kodów rabatowych sprzedaży w sklepie Kubaszka.pl prowadzonym przez firmę Fotografia mody Izabela Kokot, woj. ŚLĄSKIE, pow. częstochowski, gm. Mykanów, miejsc. Czarny Las, ul. Częstochowska, nr 216, 42-233, NIP: 573-293-72-69, REGON 522856197  telefon + 48 690 947 015, e-mail kokomodapoczta@gmail.com

I. Postanowienia ogólne

 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o poniżej wskazanych terminach, należy przez nie rozumieć:
  a) Kod rabatowy – elektroniczny kod rabatowy w postaci kodu alfanumerycznego, do zrealizowania w sklepie internetowym Kubaszka.pl prowadzonym przez firmę Fotografia mody Izabela Kokot, poprzez zniżkę procentową, kwotową lub na darmową dostawę.
  b) Zniżka kwotowa – zniżka wyrażona w PLN jaką Klient uzyskuje wykorzystując kod rabatowy podczas zamówienia. Zniżka naliczana jest od wartości zamówienia i nie obejmuje kosztów wysyłki.
  c) Zniżka procentowa – zniżka procentowa jaką Klient uzyskuje wykorzystując kod rabatowy podczas zamówienia. Zniżka naliczana jest od wartości zamówienia i nie obejmuje kosztów wysyłki.
  d) Darmowa dostawa – koszt dostawy ponoszony przez Kubaszka.pl; Klient wykorzystując kod rabatowy podczas zamówienia nie ponosi kosztów dostawy.

II. Zasady udzielania kodów rabatowych

 1. Udostępnienie kodu rabatowego przez Kubaszka następuje w formie listu elektronicznego lub poprzez publiczną akcję promocyjną organizowaną przez Kubaszka na portalach społecznościowych, w tym m.in poprzez Instagram i Facebook oraz na stronie internetowej kubaszka.pl. Kody rabatowe mogą być także udostępnianie w drodze konkursów organizowanych przez Kubaszka lub upoważnione do tego przez Kubaszka osoby trzecie.
 2. Kod rabatowy może być wykorzystany przez każdego klienta Kubaszka. Oznacza to, że Klient nie musi posiadać konta w sklepie internetowym Kubaszka podczas realizowania kodu rabatowego.
 3. Kody rabatowe można wykorzystać tylko podczas zakupów w sklepie internetowym Kubaszka i obejmują one jedynie produkty znajdujące się w ofercie sklepu internetowego. Kody rabatowe nie obowiązują w sklepach stacjonarnych.
 4. Kody rabatowe nie obejmują kosztów przesyłki, chyba że inaczej określono w warunkach akcji promocyjnej.
 5. Skorzystanie z Kodu rabatowego jest dobrowolne.
 6. Kod rabatowy może posiadać dodatkowe założenia, które muszą być spełnione, aby kod rabatowy mógł być wykorzystany np. kwota minimalna zamówionych produktów lub kategoria produktów, które objęte są kodem rabatowym. Warunki danej promocji każdorazowo będą zamieszczone na stronie internetowej Kubaszka oraz na portalach społecznościowych.
 7. Aby skorzystać z Kodu rabatowego wystarczy zaznaczyć na stronie „koszyka”: „link do koszyka” pole „Mam kupon rabatowy” i wpisać w okienku pojawiającym się po zaznaczeniu tego pola podany ciąg znaków alfanumerycznych.
 8. Wpisanie Kodu rabatowego w wymienionym w ust. 13 polu spowoduje aktywację zniżki o wartość procentową, kwotową lub bezpłatnej dostawy produktów znajdujących się w koszyku. Wartość rabatu rozkłada się proporcjonalnie na wszystkie zamówione produkty zamieszczone w koszyku, chyba że odnośnie danego kodu rabatowego określono inne zasady jego realizacji.
 9. Kody rabatowe nie sumują się ze sobą. Oznacza to, że w jednym zamówieniu można wykorzystać tylko jeden kod rabatowy.
 10. Kody rabatowe nie są środkami płatniczymi, a jedynie rabatami kwotowymi udzielanymi przez Kubaszka i nie podlegają wymianie na równowartość pieniężną.
 11. Każdorazowo działanie kodu rabatowego podlega ograniczeniu czasowemu i jest ono określone w chwili udostępnienia przez Kubaszka kodu rabatowego

III. Reklamacje i zwroty

 1. Wszelkie reklamacje i zwroty towarów zakupionych z użyciem Kodu rabatowego będą rozpatrywane na zasadach określonych w Regulaminie oraz Polityce Reklamacji i Zwrotów, znajdujących się na stronie Kubaszka.pl
 2. W przypadku zwrotu towarów zakupionych z wykorzystaniem kodu rabatowego, Klient otrzymuje zwrot wartości produktu widniejący na potwierdzeniu zamówienia przy uwzględnieniu otrzymanych rabatów, kodów promocyjnych naliczanych do poszczególnych produktów oraz całego zamówienia.

IV. Postanowienia końcowe

 1. Kubaszka zastrzega prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą one obowiązywały od dnia umieszczenia informacji na stronie internetowej Kubaszka.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego.

REGULAMIN BONÓW TOWAROWYCH

I.            Postanowienia ogólne

 1. Bon podarunkowy – rozumie się przez to kartę upominkową lub bon towarowy, o określonej wartości na okaziciela, umożliwiający Klientowi zapłatę ceny Produktu w sklepie, do wartości zgromadzonych na tym bonie środków pieniężnych utrwalony na nośniku materialnym (karta plastikowa, papierowa) lub w postaci cyfrowej (w pliku w formacie pdf).
 2. Wydawca – Sprzedawca w rozumieniu niniejszego regulaminu.
 3. Nabywca – osoba, która dokonuje przekazania środków pieniężnych na rzecz Wydawcy w wysokości równej wartości bonu, w zamian za co otrzymuje od Wydawcy Bon podarunkowy.
 4. Użytkownik - posiadacz bonu podarunkowego, przedstawiający go do realizacji sklepie stacjonarnym lub sklepie internetowym

II. Zasady udzielania bonów towarowych

 1. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Bonu podarunkowego, a następnie do przyjmowania go do realizacji w sklepie stacjonarnym lub sklepie internetowym. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości bonu.
 2. Bon podarunkowy nie podlega wymianie na środki pieniężne.
 3.  Bon podarunkowy zachowuje ważność przez okres dwóch miesięcy od dnia jego wydania Nabywcy. Okres ważności nie może zostać przedłużony.
 4. Bon podarunkowy jest do jednorazowego użytku, Wydawca nie odtwarza duplikatu bonu.
 5. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Bony podarunkowe, które zostały utracone lub uszkodzone po ich wydaniu Nabywcy. W wypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Bonu podarunkowego Użytkownikowi nie przysługują wobec Wydawcy żadne roszczenia.
 6. Wydawca jest zobowiązany do poinformowania Użytkownika, że Bon podarunkowy: a)może być zrealizowany wyłącznie w sklepie internetowym; b) nie podlega wymianie na środki pieniężne; c) posiada termin ważności, po którym nie może być zrealizowany.
 7. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Bonu podarunkowego w wypadku: a)upływu jego terminu ważności; b) uszkodzenia bonu w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych na nim zapisanych.
 8. W wypadku, gdy cena Produktów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Bonu podarunkowego będzie wyższa niż wartość bonu, Użytkownik zobowiązany będzie różnicę dopłacić gotówką lub kartą płatniczą.
 9. W wypadku odstąpienia od umowy, zwrotu lub uznania reklamacji  Produktów nabytych przy użyciu Bonu podarunkowego Użytkownik otrzyma od Wydawcy nowy bon o wartości odpowiadającej cenie Produktów podlegających zwrotowi. Bon podarunkowy, który Wydawca 

III. Reklamacje i zwroty

 1. Wszelkie reklamacje i zwroty towarów zakupionych z użyciem Kodu rabatowego będą rozpatrywane na zasadach określonych w Regulaminie oraz Polityce Reklamacji i Zwrotów, znajdujących się na stronie Kubaszka.pl z zastrzeżeniem pkt. 9, zasad udzielania bonów towarowych.
 2. Zakupione towar z wykorzystaniem bonu towarowy nie polegają zwrotowi.

IV. Postanowienia końcowe

 1. Kubaszka zastrzega prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą one obowiązywały od dnia umieszczenia informacji na stronie internetowej Kubaszka.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego.

Call Our Store

+48 513 038 133

sklep@kubaszka.pl

Working hours of our store:

On weekdays:

Saturday:

Sunday:

from 8:00 to 21:00

from 9:00 to 20:00

from 10:00 to 19:00

Boxed:

Sticky Add To Cart

Font: